Weyergans High Care
 

Privacy Verklaring (AVG) van Weyergans High Care

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Weyergans High Care Venlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Weyergans High Care Venlo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:
 Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Weyergans High Care Venlo verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Zorgverzekering en –nummer
 Naam huisarts
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Weyergans High Care Venlo verwerkt de volgende en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 Gezondheid gerelateerde informatie

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN
Wij hebben met onze diensten, noch met onze website niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige gegevens van minderjarigen te verwerken. Weyergans High Care Venlo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u zich meldt voor onze diensten of wanneer u ons verzoekt om contact met u op te nemen, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze kunnen dan worden opgeslagen in ons relatie beheer systeem en zullen uitsluitend worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren, enwel voor de volgende doelstelling(en):
 Het zo goed mogelijk uitvoering geven aan onze dienstverlening
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Communicatie over de behandeling en/of het maken van afspraken
 Ter afhandeling van uw betaling
 Administratieve doeleinden
 Persoonsgegevens worden ook bewaard als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van regelgeving Belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Weyergans High Care Venlo. Wij verstrekken geen gegevens zonder uw toestemming aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of een overeenkomst tussen u en Weyergans High Care Venlo.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Weyergans High Care Venlo bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

KORTOM GEZEGD:
Als Weyergans High Care Venlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens zijn wij op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en daar zullen wij met respect mee omgaan. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Weyergans High Care Venlo
info@weyergansvenlo.nl
www. Weyergansvenlo.nl